Các nội dung này được giải thích cụ thể trong Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW ngày 29-11-2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, hướng dẫn “Thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm”. 

Theo đó, đảng viên không được có hành vi mê tín dị đoan, rải, đốt đồ mã (tiền, vàng, bạc, phương tiện, vật dụng, hình người, động vật…) với số lượng lớn, gây lãng phí, ô nhiễm môi trường, cháy nổ…; không được bao che, tiếp tay cho các hoạt động mê tín, dị đoan, xem số, xem bói, yểm bùa, trừ tà và những việc mê tín dị đoan khác (tin vào thần linh, ma quỷ, những việc không có thật do tin đồn nhảm nhí mà có); hành nghề đồng cốt, thầy cúng, thầy bói.

Hướng dẫn này cũng nghiêm cấm đảng viên tổ chức, tham gia hoặc vận động, ủng hộ cho cá nhân, tổ chức lập mới và xây dựng đền, chùa, miếu thờ, điện thờ, nơi thờ tự của các tôn giáo khi chưa được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Không được ủng hộ hoặc tham gia tôn giáo bất hợp pháp; không được tham gia các tổ chức do tôn giáo lập ra khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

Điều 34 Quy định 102-QĐ/TW ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị “Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm” đã nêu rõ các hình thức xử lý kỷ luật nếu đảng viên vướng vào mê tín, hoạt động mê tín, tự ý theo tôn giáo hoặc nhận giữ các chức sắc của các tổ chức tôn giáo mà không báo cáo, xin ý kiến chi bộ và tổ chức Đảng quản lý trực tiếp hoặc đã báo cáo nhưng chưa được các tổ chức Đảng có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản; phân biệt đối xử vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình thức… Nếu đảng viên vi phạm các nội dung nêu trên gây hậu quả rất nghiêm trọng thì sẽ bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khai trừ.

Ngoài ra, đảng viên cũng sẽ bị kỷ luật khai trừ Đảng nếu có các vi phạm sau: Tổ chức kích động nhằm chia rẽ đoàn kết giữa các tôn giáo trong nước và ngoài nước. Hoạt động mê tín dị đoan đến mức cuồng tín, mù quáng; hành nghề đồng cốt, thầy cúng, thầy bói, thầy địa lý nhằm trục lợi hoặc vì mục đích khác. Lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để phá hoại hòa bình, độc lập, thống nhất đất nước; kích động bạo lực hoặc tuyên truyền chiến tranh, tuyên truyền trái chính sách, pháp luật của nhà nước. Chủ trì, tham gia hoặc vận động, ủng hộ, bao che, tiếp tay cho cá nhân, tổ chức lập mới và xây mới đền, chùa, miếu thờ, điện thờ, cơ sở thờ tự của các tôn giáo khi chưa được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo các quy định của Đảng và Nhà nước hiện nay, kỷ luật Đảng còn đồng bộ với kỷ luật về mặt nhà nước và ngược lại.


Hồng Phúc (TP Thủ Đức, TP HCM)

Chia sẻ