Để thực hiện hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng nêu trên, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM yêu cầu việc tổ chức phải được triển khai nghiêm túc, thường xuyên, sâu rộng tới từng chi bộ, gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo Kết luận 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Kết luận 14-KL/TW ngày 22-9-2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Đồng thời, chú trọng liên hệ sâu sắc với thực tiễn của cơ quan, đơn vị; nêu cao vai trò, trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị trong học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện đợt sinh hoạt chính trị về tác phẩm này.

Điểm đáng chú ý trong đợt sinh hoạt này mà Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM đặt ra đối với các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị là sự kết hợp đồng bộ giữa “xây” và “chống”; giữa đẩy lùi và ngăn chặn từ sớm, từ xa; giữa xử lý nghiêm minh và phòng ngừa, giáo dục; giữa xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức và cán bộ gắn liền với chống suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Kết luận 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương. Bên cạnh đó, gắn với chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Theo Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM, đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng này nhằm tạo sự thống nhất về ý thức, ý chí và hành động trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội với phương châm “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, vào sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực là một việc cần thiết, tất yếu, là một xu thế không thể đảo ngược nhưng cũng là một nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp.

Do đó, đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là dịp để cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu, vận dụng những vấn đề lý luận và thực tiễn đề cập trong tác phẩm vào công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân tự soi rọi lại mình, từ đó biến quyết tâm chính trị thành hành động thực tế, luôn làm những việc vì dân, vì lợi ích chung; kiên quyết, kiên trì đấu tranh với mọi biểu hiện quan liêu, tham nhũng, tiêu cực.


Minh Châu (TP HCM)