Đây chính là nguồn năng lượng mới vô cùng mạnh mẽ, đầy sức sống trong toàn Đảng, củng cố niềm tin vững chắc vào sự sáng suốt của Ban Chấp hành Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XIII) về nâng cao năng lực lãnh đạo, tăng cường sức chiến đấu của Đảng ta từ trung ương đến cơ sở.

Đây cũng là một “cú hích” hết sức quan trọng, tạo bước ngoặt cho một giai đoạn tự “làm mới mình” của Đảng ta, nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới của đất nước. Nghiên cứu thấu đáo sẽ thấy Quy định 80 là một văn kiện hết sức quan trọng, thể hiện sự định hướng cụ thể đối với công tác cán bộ trong thời kỳ mới; đồng thời mang ý nghĩa hướng dẫn, tổ chức thực hiện thống nhất từ trung ương xuống cơ sở, tránh sự tùy tiện, buông lỏng hoặc xem nhẹ công tác quản lý cán bộ nói chung.

Quy định 80 còn là một văn kiện mang nội hàm răn đe, chấn chỉnh những ai còn mang nặng tư tưởng “chạy chức”, “chạy quyền”, sống và làm việc theo kiểu cậy quyền, cậy thế, dựa dẫm vào người thân đang nắm giữ các chức quyền quan trọng và cả những kẻ đang coi thường quy chế kiểm soát quyền lực.

Với những giá trị thực tiễn từ nội dung của Quy định 80, thiết nghĩ đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị cần tập trung quán triệt, triển khai sâu rộng và tổ chức thực hiện nghiêm túc, với quyết tâm cao nhất để tạo ra một điểm nhấn mạnh mẽ về công tác cán bộ, tạo ra được nguồn lực cán bộ dồi dào “vừa hồng vừa chuyên”, đủ sức đảm đương được trọng trách dẫn dắt quần chúng nhân dân đi theo con đường mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Làm cán bộ không phải là để thăng quan, phát tài. Chính phủ là đầy tớ của nhân dân. Cán bộ làm công tác gì cũng vì dân vì nước. Nếu làm tròn nhiệm vụ là vẻ vang, là anh hùng. Không nên đứng núi này, trông núi nọ… Cán bộ chúng ta mỗi người một việc, phải tích cực, phải có tinh thần trách nhiệm, không nên vì có thành tích mà chủ quan, hoặc có sai lầm mà bi quan. Chúng ta là cán bộ cách mạng, phải khắc phục khó khăn, không sợ khó sợ khổ”.

Quy định 80 ra đời trong bối cảnh Đảng ta đang tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng, là sự thể hiện mạnh mẽ vai trò quyết định của đảng cầm quyền trước vận mệnh của đất nước.


Mặc Sinh (TP Đà Nẵng)