Chi bộ do chi ủy lãnh đạo; các đảng viên chịu sự lãnh đạo của chi ủy”. Người cũng khẳng định: “Chi bộ vững mạnh thì mọi chính sách của Đảng và Chính phủ nhất định thi hành được tốt. Muốn vững mạnh, thì tất cả đảng viên trong chi bộ phải thật thà đoàn kết nhất trí”.

Để nghiêm túc thực hiện tư tưởng chỉ đạo của Bác Hồ, Đảng ta luôn coi trọng việc xây dựng, củng cố và kiện toàn chi bộ, thường xuyên chăm lo chất lượng sinh hoạt của chi bộ, quan triệt quan điểm “Đảng mạnh là do các chi bộ mạnh” – như Hồ Chủ tịch đã dạy.

Chi bộ là cầu nối giữa Đảng với quần chúng nhân dân, là chỗ dựa để quần chúng trình bày tâm tư, nguyện vọng của mình; đồng thời là nơi truyền bá quan điểm tư tưởng, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến quần chúng. Chi bộ cũng chính là nơi lãnh đạo, giáo dục, quản lý, giám sát và rèn luyện đội ngũ đảng viên.

Chi bộ hiện nay đang hoạt động với nhiều loại hình khác nhau như: Chi bộ khu dân cư, chi bộ thuộc các doanh nghiệp, chi bộ khối trường học, chi bộ khối lực lượng vũ trang, chi bộ thuộc các đơn vị hành chính sự nghiệp… Tùy theo nhiệm vụ mà mỗi chi bộ phải lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị mình hoàn thành nhiệm vụ chính trị với hiệu quả và chất lượng cao nhất, tốt nhất.

Muốn làm được điều đó, tất nhiên phải phát huy cho được sự đoàn kết nhất trí trong tập thể chi bộ, trên cơ sở thực hiện quyền dân chủ; phải tăng cường sự quản lý giám sát trách nhiệm của từng đảng viên theo Điều lệ Đảng và nhiệm vụ được chi bộ phân công. Cho nên, ở những chi bộ yếu kém thì thường nội dung sinh hoạt thiếu tính chiến đấu, đấu tranh tự phê bình và phê bình thiếu tính xây dựng, thiếu tình thương yêu đồng chí… 

“Không thể gọi là đảng viên tốt khi không làm tròn nhiệm vụ được chi bộ giao, thậm chí nói và làm không theo nghị quyết của Đảng mà trực tiếp là nghị quyết của chi bộ, hoặc nói không đi đôi với làm. “Đảng viên tốt thì chi bộ mới tốt” là vậy.


Mặc Sanh (Cựu chiến binh TP Đà Nẵng)