Tarena Công bố Kết quả Quý 2 năm 2023

BEIJING, ngày 29 tháng 8 năm 2023 — Tarena International, Inc. (NASDAQ: TEDU) (“Tarena” hoặc “Công ty”), một nhà cung cấp dịch vụ đào tạo chuyên nghiệp CNTT và dịch vụ giáo dục bổ trợ STEAM tập trung vào CNTT hàng đầu tại Trung Quốc, hôm nay đã công bố kết quả tài chính chưa được kiểm toán cho quý 2 kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2023.

Những điểm nổi bật trong Quý 2 năm 2023

 • Tổng số học viên đăng ký học giáo dục STEAM bổ trợ tập trung vào CNTT tăng 0,6% lên 177.500 vào quý 2 năm 2023, so với 176.500 học viên đăng ký trong cùng kỳ năm 2022.
 • Doanh thu thuần giảm 16,0% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 545,0 triệu NDT (75,2 triệu USD) từ 648,8 triệu NDT trong cùng kỳ năm 2022.
 • Lợi nhuận gộp giảm 26,0% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 278,7 triệu NDT (38,4 triệu USD) từ 376,5 triệu NDT trong cùng kỳ năm 2022.
 • Tỷ suất lợi nhuận gộp giảm 6,9% so với cùng kỳ năm trước xuống 51,1% từ 58,0% trong cùng kỳ năm 2022.
 • Lỗ hoạt động là 6,8 triệu NDT (0,9 triệu USD), so với lợi nhuận hoạt động 48,0 triệu NDT trong cùng kỳ năm 2022.
 • Lỗ hoạt động phi GAAP, loại trừ các chi phí bù đắp bằng cổ phiếu, là 5,9 triệu NDT (0,8 triệu USD), so với lợi nhuận hoạt động phi GAAP 49,2 triệu NDT trong cùng kỳ năm 2022.
 • Lợi nhuận ròng là 8,3 triệu NDT (1,2 triệu USD), so với 47,9 triệu NDT trong cùng kỳ năm 2022.
 • Lợi nhuận ròng phi GAAP, loại trừ các chi phí bù đắp bằng cổ phiếu, là 9,2 triệu NDT (1,3 triệu USD), so với lợi nhuận ròng phi GAAP 49,1 triệu NDT trong cùng kỳ năm 2022.
 • Thu nhập cơ bản trên mỗi Chứng chỉ lưu ký Mỹ (“ADS”), mỗi ADS đại diện cho năm cổ phiếu phổ thông loại A với ngày có hiệu lực vào ngày 23 tháng 12 năm 2021, là 0,70 NDT (0,10 USD) trong quý 2 năm 2023. Thu nhập pha loãng trên mỗi ADS là 0,67 NDT (0,09 USD) trong quý 2 năm 2023. Thu nhập cơ bản trên mỗi ADS phi GAAP, loại trừ các chi phí bù đắp bằng cổ phiếu, là 0,78 NDT (0,11 USD) trong quý 2 năm 2023. Thu nhập pha loãng trên mỗi ADS phi GAAP, loại trừ các chi phí bù đắp bằng cổ phiếu, là 0,75 NDT (0,10 USD) trong quý 2 năm 2023.

Những điểm nổi bật cho nửa đầu năm kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023

 • Tổng số học viên đăng ký học giáo dục STEAM bổ trợ tập trung vào CNTT của chúng tôi giảm 0,7% xuống 185.400 trong nửa đầu năm 2023, so với 186.700 học viên đăng ký trong cùng kỳ năm 2022.
 • Doanh thu thuần giảm 26,9% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 930,1 triệu NDT (128,3 triệu USD), từ 1.272,3 triệu NDT trong cùng kỳ năm 2022.
 • Lợi nhuận gộp giảm 34,8% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 479,7 triệu NDT (66,2 triệu USD), từ 735,4 triệu NDT trong cùng kỳ năm 2022.
 • Tỷ suất lợi nhuận gộp giảm 6,2% so với cùng kỳ năm trước xuống 51,6%, từ 57,8% trong cùng kỳ năm 2022.
 • Lỗ hoạt động là 65,6 triệu NDT (9,1 triệu USD), so với lợi nhuận hoạt động 76,6 triệu NDT trong cùng kỳ năm 2022.
 • Lỗ hoạt động phi GAAP, loại trừ các chi phí bù đắp bằng cổ phiếu, là 63,7 triệu NDT (8,8 triệu USD), so với lợi nhuận hoạt động phi GAAP 79,1 triệu NDT trong cùng kỳ năm 2022.
 • Lỗ ròng là 41,6 triệu NDT (5,7 triệu USD), so với lợi nhuận ròng 75,0 triệu NDT trong cùng kỳ năm 2022.
 • Lỗ ròng phi GAAP, loại trừ các chi phí bù đắp bằng cổ phiếu, là 39,6 triệu NDT (5,5 triệu USD), so với lợi nhuận ròng phi GAAP 77,5 triệu NDT trong cùng kỳ năm 2022.
 • Lỗ cơ bản và lỗ pha loãng trên mỗi ADS là 3,97 NDT (0,55 USD) trong nửa đầu năm 2023. Lỗ cơ bản và lỗ pha loãng trên mỗi ADS phi GAAP, loại trừ các chi phí bù đắp bằng cổ phiếu, là 3,79 NDT (0,52 USD) trong nửa đầu năm 2023.

Kết quả Tài chính Chính

Cho 3 tháng kết thúc

ngày 30 tháng 6,

Chênh lệch

% thay đổi

Cho 6 tháng kết thúc

ngày 30 tháng 6,

Chênh lệch

% thay đổi

2022

2023

2022

2023

NDT

NDT