Tập đoàn Giáo dục Công nghệ Tầm nhìn Báo cáo Kết quả Tài chính Năm Tài chính 2023

HÀ NỘI, ngày 16 tháng 8 năm 2023 — Công ty Cổ phần Giáo dục Công nghệ Tầm nhìn (Visionary Education Technology Holdings Group Inc.) (thị trường chứng khoán Mỹ: VEDU), một công ty giáo dục tư nhân có trụ sở tại Canada với các công ty con tại Canada và đối tác thị trường tại Trung Quốc, hôm nay công bố báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2023.

Những điểm nổi bật tài chính năm tài chính 2023:

  • Doanh thu đạt khoảng 8,4 triệu USD trong năm tài chính 2023, so với 5,2 triệu USD trong năm tài chính 2022, tăng 60,7%.
  • Tỷ suất lợi nhuận gộp là 44,6% trong năm tài chính 2023, so với 49,8% trong năm tài chính 2022.
  • Lợi nhuận từ hoạt động đạt 430.785 USD trong năm tài chính 2023, so với 1 triệu USD trong năm tài chính 2022.
  • Lỗ ròng đạt 3,572,108 USD trong năm tài chính 2023, so với lỗ 56.474 USD trong năm tài chính 2022.

Kết quả tài chính năm tài chính 2023:

Doanh thu

Doanh thu tăng 3,2 triệu USD, tương đương tăng 60,7% lên khoảng 8,4 triệu USD so với khoảng 5,2 triệu USD trong năm tài chính 2022. Sự tăng trưởng doanh thu chủ yếu do doanh thu cho thuê tăng 4,8 triệu USD trong năm tài chính 2023, đồng thời không có doanh thu bán đất trong năm tài chính 2023. Trong năm tài chính 2022, Công ty có doanh thu 2,3 triệu USD từ bán đất trống.

Doanh thu cho thuê tăng 4,8 triệu USD, từ 2,3 triệu USD trong năm tài chính 2022 lên 7,1 triệu USD trong năm tài chính 2023. Sự tăng trưởng doanh thu cho thuê chủ yếu do doanh thu từ công ty con mới thành lập có tòa nhà văn phòng cho thuê sinh lợi nhuận. Trong năm tài chính 2023, công ty này đã sinh doanh thu cho thuê 4,9 triệu USD.

Doanh thu học phí tăng 0,7 triệu USD, từ 0,7 triệu USD trong năm tài chính 2022 lên 1,3 triệu USD trong năm tài chính 2023. Sự tăng trưởng doanh thu chủ yếu từ công ty mới mua Max the Mutt College of Animation, một trường đào tạo nghề tư nhân chuyên về hoạt hình và sản xuất.

Lợi nhuận gộp và tỷ suất lợi nhuận gộp

Lợi nhuận gộp tăng 1,2 triệu USD, lên 3,7 triệu USD trong năm tài chính 2023 so với 2,6 triệu USD trong năm tài chính 2022.

Tỷ suất lợi nhuận gộp là 44,6% trong năm tài chính 2023, so với 49,8% trong năm tài chính 2022. Việc giảm 6,5% về tỷ suất lợi nhuận gộp chủ yếu do tỷ suất lợi nhuận gộp thấp hơn đối với ngành kinh doanh cho thuê do chi phí tăng liên quan đến tòa nhà văn phòng mới mua và tỷ suất lợi nhuận gộp thấp hơn đối với ngành giáo dục do chi phí nhân viên tăng.

Chi phí quản lý

Chi phí quản lý tăng 790.146 USD, từ 437.278 USD trong năm tài chính 2022 lên 1.227.424 USD trong năm tài chính 2023. Sự tăng trưởng chủ yếu do chi phí khấu hao, sửa chữa và bảo trì tăng từ các tòa nhà văn phòng mới mua. Chi phí quản lý của Công ty chiếm 14,6% và 8,3% tổng doanh thu của Công ty trong năm tài chính 2023 và 2022.

Chi phí chuyên nghiệp

Chi phí chuyên nghiệp tăng 617.799 USD, từ 350.636 USD trong năm tài chính 2022 lên 968.435 USD trong năm tài chính 2023, chiếm lần lượt 11,5% và 6,7% tổng doanh thu của Công ty trong năm tài chính 2023 và 2022. Sự tăng trưởng chủ yếu do chi phí luật sư và kế toán tăng.

Chi phí lương và thưởng

Chi phí lương và thưởng tăng 344.130 USD, từ 792.546 USD trong năm tài chính 2022 lên 1.136.676 USD trong năm tài chính 2023, chiếm lần lượt 13,5% và 15,1% tổng doanh thu của Công ty trong năm tài chính 2023 và 2022. Sự tăng trưởng đáng kể là do mở rộng hoạt động giáo dục và chi trả lương cao hơn trong năm tài chính 2023 để thu hút và giữ chân nhân sự quản lý và nhân viên chuyên nghiệp.

Chi phí lãi vay thuần

Chi phí lãi vay tăng 2,048,610 USD, từ 906,398 USD trong năm tài chính 2022 lên 2,955,008 USD trong năm tài chính 2023. Sự tăng trưởng đáng kể trong chi phí lãi vay chủ yếu do Công ty mới mua bất động sản Moatfield có khoản vay ngân hàng 44,3 triệu USD, và còn có hai khoản thế chấp thứ cấp với số tiền gốc lần lượt là 6,7 triệu USD. Ngoài ra, lãi suất cho vay cũng tăng trong năm tài chính 2023.

Phụ cấp chính phủ

Công ty nhận được 109.723 USD và 490.171 USD từ Chương trình Trợ cấp Lương Khẩn cấp và Chương trình Trợ cấp Thuê Nhà Khẩn cấp của Canada trong năm tài chính 2023 và 2022.

Chi phí suy giảm giá trị

Trong năm tài chính 2022, Công ty ghi nhận chi phí suy giảm giá trị tài sản vô hình và goodwill là 379.165 USD liên quan đến các trường trung học tư thục và trường đại học nghề Conbridge bởi Công ty đang trong quá trình cải thiện hiệu quả hoạt động, tái cấu trúc ngành giáo dục nghề nghiệp và tối ưu hóa cấu trúc. Không có khoản suy giảm giá trị nào được ghi nhận dựa trên đánh giá của Công ty trong năm tài chính 2023.

Chi phí chứng khoán

Công ty ghi nhận 893.878 USD phần nợ và 443.208 USD phần phái sinh ngầm vào ngày 19 tháng 9 năm 2022 và ghi nhận lỗ ngày đầu tiên là 1,565,570 USD do đánh giá công bằng. Từ ngày đầu tiên đến 31 tháng 3 năm 2023, Công ty tiếp tục ghi nhận lỗ thay đổi giá trị công cụ phái sinh quyền chọn là 251.237 USD. Không có khoản nợ phái sinh hoặc thay đổi đánh giá tương ứng trong năm tài chính 2022.

Lỗ từ đánh giá trái phiếu chuyển đổi

Trong năm tài chính 2023, Công ty ghi nhận lỗ 157.010 USD do thay đổi giá trị công cụ phái sinh đính kèm trái phiếu chuyển đổi phát hành vào ngày 19 tháng 9 năm 2022. Không có trái phiếu chuyển đổi hoặc thay đổi đánh giá tương ứng trong năm tài chính 2022.

Doanh thu khác

Công ty có doanh thu khác là 23.605 USD và 20.709 USD trong năm tài chính 2023 và 2022, chủ yếu từ hoa hồng giới thiệu.

Lợi nhuận trước thuế

Công ty có lỗ trước thuế khoảng 4,4 triệu USD trong năm tài chính 2023, so với lợi nhuận trước thuế khoảng 0,3 triệu USD trong năm tài chính 2022. Sự tăng lỗ trước thuế chủ yếu do doanh thu và lợi nhuận gộp giảm, chi phí hoạt động tăng cũng như chi phí khác tăng như đã thảo luận ở trên.

Thu nhập thuế hiện hành và hoãn lại

Công ty ghi nhận thu nhập thuế hiện hành là 64.768 USD trong năm tài chính 2023, so với chi phí thuế 312.767 USD trong năm tài chính 2022. Thu nhập thuế chủ yếu do Công ty có lỗ trước thuế và lỗ được mang về các năm trước. Công ty cũng ghi nhận thu nhập thuế hoãn lại là 797.096 USD trong năm tài chính 2023 do lỗ không tính thuế sinh ra ở hai công ty con s