Lợi nhuận SIHL tăng 25% trong nửa đầu năm cho thấy tính đàn hồi của hoạt động kinh doanh

Lợi nhuận lớn hơn được kỳ vọng từ ngành chăm sóc sức khỏe trong tương lai

HỒNG KÔNG, 30 tháng 8 năm 2023 — Công ty TNHH Công nghiệp Thượng Hải (“SIHL” hoặc “Công ty”, cùng với các công ty con được gọi chung là “Tập đoàn”) đã công bố kết quả bán niên chưa được kiểm toán kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2023. Doanh thu đạt 12,791 tỷ HK$. Lợi nhuận thuộc sở hữu của cổ đông Công ty đạt 1,376 tỷ HK$, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Hội đồng quản trị đề nghị cổ tức lần đầu là 42 cent HK$ mỗi cổ phiếu để cảm ơn sự ủng hộ lâu dài của cổ đông.

Những điểm nổi bật kết quả bán niên 2023

Cho sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6

(Chưa kiểm toán)

2023

2022

Thay đổi

Doanh thu (triệu HK$)

12.791

15.220

-16,0%

Lợi nhuận thuộc sở hữu của cổ đông Công ty (triệu HK$)

1.376

1.104

+24,6%

Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (HK$)

1,265

1,015

+24,6%

Cổ tức lần đầu (cent HK$)

42

42

Tỷ lệ chi trả cổ tức

33,2%

41,4%

Tại ngày 30 tháng 6

(Chưa kiểm toán)

Tại ngày 31 tháng 12

(Đã kiểm toán)

2023

2022

Thay đổi

Tổng tài sản (triệu HK$)

178.339

193.934

-8,0%

Vốn chủ sở hữu thuộc sở hữu của cổ đông Công ty (triệu HK$)

44.548

45.524

-2,1%

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt (triệu HK$)

28.623

28.870

-7,3%

Doanh thu và lợi nhuận đóng góp theo lĩnh vực kinh doanh:

Cho sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6

(Chưa kiểm toán)

Doanh thu theo phân khúc (triệu HK$) 

2023

2022

Thay đổi

Cơ sở hạ tầng và Bảo vệ môi trường

5.550

5.010

+10,8%

Bất động sản

5.926

6.210

-4,6%

Chăm sóc sức khỏe

1.315

4.000

-67,1%