FinVolution Group Báo cáo Kết quả Tài chính Quý 2 Năm 2023 Chưa được Kiểm toán

-Dự báo doanh thu giao dịch quốc tế cho cả năm 2023 tăng lên RMB7.7 tỷ, tăng khoảng 80,0% so với cùng kỳ năm trước –
-Doanh thu giao dịch quốc tế tăng 100,0% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 16,3% tổng doanh thu –
-Doanh thu quốc tế đạt RMB502.5 triệu, tăng 112,1% so với cùng kỳ năm trước

Thượng Hải, ngày 29 tháng 8 năm 2023 – Tập đoàn FinVolution (“FinVolution”, hoặc “Công ty”) (NYSE: FINV), một nền tảng công nghệ tài chính hàng đầu, hôm nay công bố kết quả tài chính chưa được kiểm toán cho quý 2 kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2023.

Trong ba tháng kết thúc vào / Tại ngày

Thay đổi so với cùng kỳ năm trước

30 tháng 6 năm 2022

30 tháng 6 năm 2023

Tổng khối lượng giao dịch (tỷ NDT)[1]        

41,5

47,3

14,0%

Khối lượng giao dịch (Trung Quốc đại lục)[2]

40,6

45,5

12,1%

Khối lượng giao dịch (Quốc tế)[3]

0,91

1,82

100,0%

Tổng dư nợ cho vay (tỷ NDT)

56,4

63,7

12,9%

Dư nợ cho vay (Trung Quốc đại lục)[4]  

55,9

62,6

12,0%

Dư nợ cho vay (Quốc tế)[5]

0,48

1,11

131,3%

 

Những điểm nổi bật về hoạt động thị trường Trung Quốc trong quý 2 năm 2023

 • Tổng số người dùng đã đăng ký[6] đạt 149,4 triệu vào ngày 30 tháng 6 năm 2023, tăng 8,3% so với ngày 30 tháng 6 năm 2022.
 • Tổng số người vay[7] cho thị trường Trung Quốc đạt 24,4 triệu vào ngày 30 tháng 6 năm 2023, tăng 7,0% so với ngày 30 tháng 6 năm 2022.
 • Số lượng người vay duy nhất[8] trong quý 2 năm 2023 là 2,3 triệu, giảm 6,9% so với cùng kỳ năm 2022.
 • Khối lượng giao dịch[2] đạt 45,5 tỷ NDT trong quý 2 năm 2023, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2022.
 • Khối lượng giao dịch được tạo điều kiện cho các cá nhân vay lại[9] trong quý 2 năm 2023 là 40,3 tỷ NDT, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2022.
 • Dư nợ cho vay đang lưu hành[4] đạt 62,6 tỷ NDT vào ngày 30 tháng 6 năm 2023, tăng 12,0% so với ngày 30 tháng 6 năm 2022.
 • Khoản vay trung bình[10]7.816 NDT cho quý 2 năm 2023, so với 6.978 NDT của cùng kỳ năm 2022.
 • Thời hạn vay trung bình[11] là 8,4 tháng cho quý 2 năm 2023, so với 8,7 tháng của cùng kỳ năm 2022.
 • Tỷ lệ nợ quá hạn 90 ngày[12] là 1,68% vào ngày 30 tháng 6 năm 2023, so với 1,60% vào ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Những điểm nổi bật về hoạt động thị trường quốc tế trong quý 2 năm 2023

 • Tổng số người dùng đã đăng ký[13] đạt 19,9 triệu vào ngày 30 tháng 6 năm 2023, tăng 74,6% so với ngày 30 tháng 6 năm 2022.
 • Tổng số người vay[14] cho thị trường quốc tế đạt 4,0 triệu vào ngày 30 tháng 6 năm 2023, tăng 48,1% so với ngày 30 tháng 6 năm 2022.
 • Số lượng người vay duy nhất[15] trong quý 2 năm 2023 là 0,79 triệu, tăng 23,4% so với cùng kỳ năm 2022.
 • Số lượng người vay mới[16] trong quý 2 năm 2023 là 0,31 triệu, tăng 22,0% so với cùng kỳ năm 2022.
 • Khối lượng giao dịch[3] đạt 1,82 tỷ NDT trong quý 2 năm 2023, tăng 100,0% so với cùng kỳ năm 2022.
 • Tỷ lệ khối lượng giao dịch tại thị trường Indonesia được tài trợ bởi các tổ chức tài chính địa phương đã tăng lên 65,2% trong quý 2 năm 2023 từ 39,0% của cùng kỳ năm 2022.
 • Dư nợ cho vay đang lưu hành[5] đạt 1,11 tỷ NDT vào ngày 30 tháng 6 năm 2023, tăng 131,3% so với ngày 30 tháng 6 năm 2022.