DOANH NHÂN VŨ TRỤ NHÓM BRIGHT CÔNG BỐ KẾT QUẢ TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2023

XIÊN, Trung Quốc, ngày 12 tháng 8 năm 2023 — CÔNG TY CỔ PHẦN NHÓM UNIVERSE BRIGHT DOANH NGHIỆP (“EUBG” hoặc “Công ty”) (OTCQB: EUBG), một công ty tư vấn tiếp thị số, đã công bố kết quả tài chính bán niên chưa kiểm toán cho kỳ kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023.

Ông Quang Lâm Đào, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhóm Universe Bright Doanh nghiệp, bình luận: “Hoạt động kinh doanh của chúng tôi đã có bước tăng trưởng đáng kể về doanh thu, tăng khoảng 40,6% so với giai đoạn trước. Sự tăng trưởng này có thể được quy cho các dịch vụ tư vấn xuất sắc mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng hoạt động trong lĩnh vực phát trực tiếp. Nhóm chuyên gia của chúng tôi đã cung cấp những kiến thức và lời khuyên vô giá giúp khách hàng cải thiện chất lượng dịch vụ của họ. Chúng tôi tự hào đã đóng góp một phần quan trọng cho thành công này và mong muốn tiếp tục cung cấp dịch vụ xuất sắc cho khách hàng.”  

Kết quả tài chính bán niên 2023 chưa kiểm toán

Bảng cân đối kế toán tổng hợp chưa kiểm toán cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023 và 2022

Sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6,

2023

2022

Đồng

Đồng

Doanh thu

$

2.882.878

$

2.049.872

Chi phí bán hàng

(223.135)

(425.811)

Lợi nhuận gộp

2.659.743

1.624.061

Chi phí bán hàng

(6.718)

(24.914)

Chi phí quản lý doanh nghiệp

(813.796)

(642.673)

Tổng thu nhập khác

30.813

159.921

Lợi nhuận trước thuế

1.870.042

1.116.395

Chi phí thuế thu nhập

(748.138)