Công ty Ace Global Business Acquisition Limited Thông báo Bổ sung Đóng góp vào Tài khoản Ủy thác để Kéo dài Thời hạn Hoàn tất Sá

NEW YORK, 18 tháng 8, 2023 — Ace Global Business Acquisition Limited (NASDAQ: ACBA), một công ty mua lại mục đích đặc biệt (the “Công ty”), ngày hôm nay thông báo rằng Ace Global Investment Limited, nhà tài trợ ban đầu của công ty ra mắt công khai (the “Nhà tài trợ”), đã gửi vào tài khoản quỹ của Công ty (the “Quỹ tài khoản”) tổng cộng 116.777,35 USD đại diện cho khoảng 0,05 USD mỗi cổ phiếu thường, nhằm mục đích kéo dài thời hạn Công ty hoàn tất sáp nhập kinh doanh thêm một (1) tháng, từ 9 tháng 9, 2023 đến 8 tháng 10, 2023. Công ty đã phát hành một khoản vay chứng từ cho Nhà tài trợ với mệnh giá bằng số tiền gửi. Khoản vay chứng từ này không mang lãi và có thể chuyển đổi thành các đơn vị của Công ty (mỗi đơn vị bao gồm một cổ phiếu thường và một chứng quyền mua một cổ phiếu thường) với giá 10,00 USD mỗi đơn vị tại thời điểm hoàn tất sáp nhập kinh doanh của Công ty.