Cloud Music Inc. Báo cáo Kết quả Tài chính Nửa đầu năm 2023

HANGZHOU, Trung Quốc, 24 tháng 8 năm 2023 — Cloud Music Inc. (HKEX: 9899, “NetEase Cloud Music” hoặc “Công ty”), một nền tảng âm nhạc trực tuyến nổi tiếng với cộng đồng nội dung sôi động, hôm nay công bố kết quả tài chính cho nửa đầu năm 2023 kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2023.

Tóm tắt các Chỉ số Tài chính và Hoạt động Chính
(Đơn vị tính: Nghìn NDT, trừ khi có ghi chú khác)

Sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6,

2023

2022

(Chưa kiểm toán)

(Chưa kiểm toán)

Chỉ số Tài chính

Doanh thu

3.908.380

4.258.716

Lợi nhuận gộp

965.147

537.113

Lợi nhuận/(lỗ) trước thuế

331.961

(266.790)

Lợi nhuận/(lỗ) trong kỳ

293.750

(270.810)

Chỉ số phi IFRS:

Lợi nhuận/(lỗ) điều chỉnh ròng[1]

331.893

(217.000)

Chỉ số Hoạt động

Dịch vụ âm nhạc trực tuyến

-MAUs (triệu)

206,7

181,9

-Người dùng trả phí hàng tháng (nghìn)

41.750,9

37.613,0