Caravelle International Group đáp ứng yêu cầu nộp báo cáo của Nasdaq

SINGAPORE, 29 tháng 8 năm 2023 – Tập đoàn Quốc tế Caravelle (Nasdaq: CACO), một công ty công nghệ đại dương toàn cầu, hôm nay thông báo rằng công ty đã nhận được thư từ Sở Giao dịch Chứng khoán Nasdaq LLC (“Nasdaq”), xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ lại yêu cầu nộp báo cáo của Nasdaq được nêu trong Quy tắc Niêm yết 5250 (c) (1).

Như đã báo cáo trước đây, Công ty đã nhận được thông báo vi phạm từ Nasdaq vào ngày 10 tháng 5 năm 2023, do chậm trễ trong việc nộp Báo cáo Thường niên theo Mẫu 20-F cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 10 năm 2022. Công ty được gia hạn đến ngày 28 tháng 8 năm 2023, để nộp Mẫu 20-F và tuân thủ lại. Vào ngày 28 tháng 8 năm 2023, Công ty đã nộp Mẫu 20-F và giờ đây đã tuân thủ lại yêu cầu nộp báo cáo của Nasdaq.

Công ty muốn cảm ơn các nhà đầu tư đã kiên nhẫn và ủng hộ Công ty trong thời gian này. Ban lãnh đạo cam kết duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về quản trị công ty và minh bạch.

Về Tập đoàn Quốc tế Caravelle

Caravelle là một công ty công nghệ đại dương toàn cầu. Hoạt động kinh doanh của công ty bao gồm hai lĩnh vực: hoạt động truyền thống trong lĩnh vực vận tải biển quốc tế, do Các Công ty Topsheen (Tập đoàn Vận tải Biển Topsheen (Samoa) và các công ty con) điều hành và hoạt động CO-Tech mới dưới Công ty TNHH Công nghệ Vườn Singapore. Với hoạt động truyền thống, hoạt động vận tải biển quốc tế của Caravelle đã tạo ra tất cả doanh thu. Hoạt động CO-Tech là sự phát triển mới dựa trên hoạt động vận tải hiện tại. Nó cho phép làm khô gỗ trong quá trình vận chuyển hàng hải, với việc sử dụng hoàn toàn thời gian, không gian và nhiệt thải từ khí thải của tàu vận tải. Ngành công nghiệp CO-Tech của Caravelle không có hoạt động lịch sử và chưa tạo ra doanh thu. Trụ sở chính của Caravelle đặt tại Singapore.

Những tuyên bố hướng tới tương lai

Thông báo này chứa các tuyên bố “hướng về tương lai” theo nghĩa của Phần 27A Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và Phần 21E Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934. Những tuyên bố này được đưa ra theo các điều khoản “hành lang an toàn” của Đạo luật Cải cách Tranh chấp Chứng khoán Tư nhân Hoa Kỳ năm 1995. Tất cả các tuyên bố, ngoại trừ các tuyên bố về các sự kiện lịch sử, bao gồm nhưng không giới hạn, những tuyên bố liên quan đến các mục tiêu, kế hoạch và chiến lược của Công ty được nêu ở đây và những tuyên bố đi trước hoặc bao gồm các từ “tin tưởng”, “kỳ vọng”, “dự đoán”, “trong tương lai”, “sẽ”, “có ý định”, “kế hoạch”, “ước tính” hoặc các biểu hiện tương tự, đều là “những tuyên bố hướng tới tương lai”. Các tuyên bố như vậy bao gồm, nhưng không giới hạn, các rủi ro được nêu chi tiết trong các tài liệu Công ty nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, bao gồm Báo cáo Thường niên theo Mẫu 20-F cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 10 năm 2022. Những tuyên bố hướng tới tương lai này liên quan đến một số rủi ro và không chắc chắn, có thể khiến kết quả hoạt động trong tương lai của Công ty khác biệt đáng kể so với những gì dự kiến hoặc dự báo. Nếu một hoặc nhiều rủi ro hoặc không chắc chắn này xảy ra, hoặc các giả định cơ bản bị sai, kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với những gì được chỉ ra hoặc dự báo bởi các tuyên bố hướng tới tương lai đó. Mọi thông tin được cung cấp trong thông cáo báo chí này là tính đến ngày xuất bản, và Công ty không có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào, ngoại trừ theo yêu cầu của luật hiện hành.