Các nhà kinh tế học hàng đầu thế giới được triệu tập bởi COP 28 đã đưa ra các bước tiếp theo quan trọng để cải cách tài chính kh

  • Cuộc họp của các nhà kinh tế và lãnh đạo tài chính hàng đầu thế giới do Chủ tịch COP28 triệu tập đã đạt được sự thống nhất về các bước tiếp theo để xây dựng khuôn khổ mới cho tài chính khí hậu quốc tế
  • Cuộc họp và kết quả của nó, dựa trên đà hợp tác của Sáng kiến Bridgetown và Hội nghị Paris về Hiệp ước Tài chính Toàn cầu Mới, đại diện cho bước tiến quan trọng trong cải cách tài chính khí hậu quốc tế và sẽ hướng dẫn tiến trình tại COP28 và sau này đến COP29 và COP30
  • Nhóm nhận thấy dòng vốn tư nhân cần tăng nhanh gấp nhiều lần để đáp ứng tổng đầu tư hàng năm 2,4 nghìn tỷ USD cần thiết đến năm 2030 để giải quyết biến đổi khí hậu tại các nước đang phát triển và nền kinh tế mới nổi
  • Các nhà kinh tế và người tham dự sẽ tiến hành soạn thảo báo cáo chi tiết, bao gồm lộ trình rõ ràng về cách thức thực hiện các khuyến nghị, để trình bày cho các nhà lãnh đạo thế giới tại COP28

ABU DHABI, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, 16/8/2023 — Cuộc họp kéo dài hai ngày của các nhà kinh tế và lãnh đạo tài chính hàng đầu thế giới do Chủ tịch COP28 triệu tập đã đạt được sự đồng thuận về các bước tiếp theo then chốt cần thiết để thiết lập khuôn khổ mới cho tài chính khí hậu quốc tế và thúc đẩy tiến trình tại COP28 và sau này đến COP29 và COP30.