BMO Financial Group Tuyên bố Cổ tức

TORONTO, 29 tháng 8, 2023 /CNW/ – Ngân hàng Montreal (TSX:BMO) (NYSE:BMO) hôm nay thông báo Hội đồng Quản trị đã tuyên bố cổ tức quý với mức 1,47 đô la Mỹ cho mỗi cổ phần phổ thông đã thanh toán của Ngân hàng Montreal cho quý tài chính thứ tư năm 2023 (“Cổ tức Q4 2023”), không thay đổi so với quý trước.

Hội đồng Quản trị cũng tuyên bố cổ tức:

  • 0,24075 đô la Mỹ cho mỗi cổ phần Ưu đãi Loại B Series 27;
  • 0,2265 đô la Mỹ cho mỗi cổ phần Ưu đãi Loại B Series 29;
  • 0,240688 đô la Mỹ cho mỗi cổ phần Ưu đãi Loại B Series 31;
  • 0,190875 đô la Mỹ cho mỗi cổ phần Ưu đãi Loại B Series 33;
  • 0,303125 đô la Mỹ cho mỗi cổ phần Ưu đãi Loại B Series 44;
  • 0,31875 đô la Mỹ cho mỗi cổ phần Ưu đãi Loại B Series 46;
  • 36,865 đô la Mỹ cho mỗi cổ phần Ưu đãi Loại B Series 50(1);
  • 35,285 đô la Mỹ cho mỗi cổ phần Ưu đãi Loại B Series 52(1).

Cổ tức cho cổ phần phổ thông sẽ được trả vào ngày 28 tháng 11 năm 2023, cho cổ đông sở hữu cổ phiếu tại thời điểm đóng sổ là ngày 30 tháng 10 năm 2023. Cổ tức cho cổ phần ưu đãi sẽ được trả vào ngày 27 tháng 11 năm 2023, cho cổ đông sở hữu cổ phiếu tại thời điểm đóng sổ là ngày 30 tháng 10.

Các cổ tức trên đối với cổ phần phổ thông và ưu đãi được xem là cổ tức “hợp lệ” theo mục đích của Đạo luật Thuế (Canada) và bất kỳ luật tương tự nào ở cấp tỉnh và lãnh thổ.

Cổ đông phổ thông có thể chọn tái đầu tư cổ tức bằng tiền mặt của họ vào cổ phiếu phổ thông của Ngân hàng theo Chương trình Tái đầu tư Cổ tức và Mua Cổ phiếu của Cổ đông của Ngân hàng (“Chương trình”).

Như đã công bố trước đó, và cho đến khi có thông báo mới, các cổ phiếu phổ thông bổ sung này sẽ được phát hành từ kho bạc với mức chiết khấu hai phần trăm so với Giá Thị trường Trung bình (được định nghĩa trong Chương trình). Mức chiết khấu sẽ không áp dụng cho cổ phiếu phổ thông được mua theo tính năng “Thanh toán Tiền mặt Tùy chọn” của Chương trình.

Đối với các thành viên hiện tại của Chương trình, mức chiết khấu sẽ tự động được áp dụng cho việc tái đầu tư Cổ tức Q4 2023. Đối với cổ đông đăng ký muốn tham gia Chương trình và do đó nhận được mức chiết khấu hai phần trăm liên quan đến Cổ tức Q4 2023, các Mẫu đăng ký phải được Công ty Ủy thác Chuyển nhượng Computershare của Canada, đại lý chuyển nhượng của Ngân hàng, nhận trước thời hạn đóng cửa kinh doanh vào ngày 1 tháng 11 năm 2023. Cổ đông hưởng lợi hoặc không đăng ký phải liên hệ với tổ chức tài chính hoặc nhà môi giới của họ trước ngày nói trên để được hướng dẫn về cách tham gia.

Thêm thông tin về Chương trình và cách đăng ký có thể được tìm thấy tại:

http://www.bmo.com/home/about/banking/investor-relations/shareholder-information/dividend-reinvestment-plan

(1) Cổ phiếu Ưu đãi Loại B Series 50 và 52 không được niêm yết trên bất kỳ sàn giao dịch chứng khoán nào.

 

Internet: www.bmo.com                                                     Twitter: @BMOmedia

Để biết thêm Thông tin Dành cho Báo chí: Jeff Roman, Toronto, Jeff.Roman@bmo.com, (416) 867-3996; Để biết thêm Thông tin Quan hệ Nhà đầu tư: Bill Anderson, Toronto, bill2.anderson@bmo.com, (416) 867-7834; Để biết thêm Thông tin về Đại lý Chuyển nhượng của Ngân hàng: Công ty Ủy thác Chuyển nhượng Computershare của Canada, 100 University Avenue, Tầng 8, Toronto, ON M5J 2Y1, Điện thoại: 1-800-340-5021 (Canada và Hoa Kỳ), 514-982-7800 (Tất cả các quốc gia khác)