Báo cáo giữa kỳ, từ 1 tháng 1 đến 30 tháng 6 năm 2023

GÖTEBORG, Thụy Điển, 24 tháng 8 năm 2023

Tiếp tục thoái vốn trong một thị trường tàu mạnh

 • Tổng thu nhập
              Q2: SEK 114,7 (180,8) triệu
              HY1: SEK 210,3 (304,9) triệu
               
 • EBITDA
              Q2: SEK 72,1 (102,7) triệu

              HY1: SEK 109,8 (132,4) triệu
               
 • Kết quả trước thuế
              Q2: SEK 43,3 (36,5) triệu
              HY1: SEK 46,3 (6,0) triệu
               
 • Kết quả trên mỗi cổ phiếu sau thuế
              Q2: SEK 0,78 (0,75)
              HY1: SEK 0,84 (0,11)

Sự kiện trong quý thứ hai

 • Bán và giao hàng Stena Penguin.

Sự kiện sau khi kết thúc quý

 • Bán Stena PremiumStena Progress.
 • Giao hàng cho người mua Stena Premium

Số liệu chính từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2023

 • Tổng thu nhập, triệu SEK: 210,3 (304,9)
              trong đó kết quả từ bán tàu 118,4 (39,0)
 • EBITDA, triệu SEK: 109,8 (132,4)
 • EBITDA, triệu USD: 10,5 (13,8)
 • Kết quả hoạt động, triệu SEK: 69,2 (46,5)
 • Kết quả trước thuế, triệu SEK: 46,3 (6,0)
 • Kết quả sau thuế, triệu SEK: 40,0 (5,2)
 • Tỷ lệ vốn chủ sở hữu, %: 55 (20)
 • Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, %: 39 (âm)
 • Tiền mặt có sẵn, bao gồm cả các khoản tín dụng chưa sử dụng, triệu SEK: 189,7 (88,9)
 • Kết quả trên mỗi cổ phiếu sau thuế, SEK: 0,84 (0,11)
 • Vốn chủ sở hữu trên mỗi cổ phiếu, SEK: 9,78 (7,18)
 • Thời gian mất mát do tai nạn: 0 (0)

Đây là thông tin mà Concordia Maritime Aktiebolag (publ) có nghĩa vụ công bố theo Quy định Thị trường Lạm dụng của EU và Đạo luật Chứng khoán Thụy Điển. Thông tin được cung cấp bởi người liên hệ ở trên để đăng tải vào ngày 24 tháng 8 năm 2023 lúc 10:00 CEST.

LIÊN HỆ:

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:
Erik Lewenhaupt
Giám đốc điều hành, Concordia Maritime AB
Điện thoại: +46 704 855 188
Email: erik.lewenhaupt@concordiamaritime.com

Martin Nerfeldt
Giám đốc tài chính, Concordia Maritime AB
Điện thoại: +45 88 938 661
Điện thoại di động: +46 704 85 50 07
Email: martin.nerfeldt@concordiamaritime.com

Các tệp sau có sẵn để tải xuống:

https://mb.cision.com/Main/1948/3822896/2248242.pdf

Concordia Maritime Báo cáo giữa kỳ, 1 tháng 1-30 tháng 6 năm 2023 (PDF)

https://news.cision.com/concordia-maritime/i/3822896-0-png,c3208872

3822896_0.png

https://mb.cision.com/Public/1948/3822896/9ec97f6a8bcb9f98.pdf

Concordia Maritime – Thông cáo báo chí Q2 2023 – 20230824