Theo đó, nhà đầu tư có thể đặt lệnh giao dịch có khối lượng từ 1 đến 99 chứng khoán. Việc áp dụng giao dịch chứng khoán lô lẻ nhằm tạo điều kiện cho nhà đầu tư chủ động khi đặt lệnh mua – bán, như dễ dàng bán những chứng khoán lô lẻ còn lại trong tài khoản hoặc mua thêm chứng khoán lô lẻ cho tròn một lô giao dịch (lô chẵn), giảm bớt sự phụ thuộc vào các công ty chứng khoán.

Theo HoSE, giao dịch chứng khoán lô lẻ được áp dụng đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF và chứng quyền. Nhà đầu tư đặt lệnh giao dịch tương tự giao dịch chứng khoán lô chẵn.

Trường hợp bán một cổ phiếu có cả lô chẵn và lô lẻ, nhà đầu tư cần đặt lệnh giao dịch sao cho thỏa mãn quy định về đơn vị giao dịch chứng khoán lô chẵn và giao dịch chứng khoán lô lẻ. Ví dụ, với trường hợp trên, nhà đầu tư có thể đặt 2 lệnh bán: Lệnh bán 100 cổ phiếu A theo phương thức thông thường và lệnh bán 9 cổ phiếu A theo phương thức lô lẻ.

Từ ngày 12-9, nhà đầu tư có thể đặt lệnh giao dịch có khối lượng từ 1 đến 99 chứng khoán.

Bước giá, đơn vị yết giá và biên độ dao động giá đối với giao dịch chứng khoán lô lẻ được thực hiện tương tự giao dịch chứng khoán lô chẵn.

Giao dịch chứng khoán lô lẻ được thực hiện theo phương thức giao dịch khớp lệnh liên tục và phương thức giao dịch thỏa thuận. Tuy nhiên, nhà đầu tư chỉ được sử dụng lệnh giới hạn đối với giao dịch chứng khoán lô lẻ. Việc sửa, hủy lệnh giao dịch chứng khoán lô lẻ theo quy tắc tương tự giao dịch chứng khoán lô chẵn.

HoSE lưu ý giao dịch chứng khoán lô lẻ hoàn toàn tách biệt với giao dịch chứng khoán lô chẵn. Các lệnh giao dịch chứng khoán lô lẻ chỉ được khớp với nhau và không được khớp với lệnh chứng khoán lô chẵn. Riêng chứng khoán mới niêm yết, nhà đầu tư không được giao dịch chứng khoán lô lẻ trong ngày giao dịch đầu tiên.

Thời gian thanh toán đối với chứng khoán giao dịch lô lẻ tương tự chứng khoán giao dịch lô chẵn. Giá khớp của chứng khoán giao dịch lô lẻ không được sử dụng để tính chỉ số.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng được giao dịch chứng khoán lô lẻ. Các quy định giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài đối với giao dịch chứng khoán lô lẻ tương tự giao dịch chứng khoán lô chẵn.

Về phí giao dịch, các công ty chứng khoán quyết định mức giá dịch vụ môi giới mua bán cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm nhưng tối đa 0,45% giá trị giao dịch.


Tr.Nguyễn