Tổng Công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam: Đầu tư kém hiệu quả, gây thua lỗ

9 Công ty kinh doanh có lãi nhưng không chia cổ tức do số lãi quá nhỏ, 1 đơn vị mới thành lập chưa đi vào hoạt động chưa có doanh thu.

Trụ sở của Tổng Công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam

Theo báo cáo kiểm toán năm 2018, việc Công ty Viwaseen 2 không thực hiện đối chiếu các khoản trả trước cho người bán và phải thu khác.

Qua kết quả kiểm toán phải điều chỉnh giảm nợ phải thu 2.967 triệu đồng, nguyên nhân chủ yếu là do điều chỉnh tương ứng với hạch toán tăng, giảm và hạch toán trùng doanh thu.

Chưa thành lập Hội đồng thẩm định mức trích lập dự phòng nợ phải thu quá hạn thanh toán theo quy định tại khoản 4, Điều 3 Thông tư số 228/2009/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 7/12/2009, một số đơn vị chưa thu hồi một số khoản nợ tạm ứng của người lao động đã chuyển công tác; xóa nợ chưa phù hợp quy định tại khoản 4, Điều Thông tu số 2228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009; Trích lập dự phòng chưa đủ điều kiện theo quy định, xóa nợ không đúng quy định ( Công ty Waseco).

Nợ phải thu quá hạn thanh toán Công ty Viwaseen 2: 5.037 tr.đ, Viwaseen 3:21.898 tr.đ, Viwaseen 6: 19.039 tr.đ.

Quản lý hàng tồn kho: Kiểm toán phải điều chỉnh tăng 3.587 triệu đồng, nguyên nhân là do điều chỉnh giảm giá vốn công trình chưa có doanh thu ( Viwaseen 2: 765tr.đ) xác định lại giá vốn công trình do điều chỉnh tăng, giảm doanh thu tương ứng,: 2.822 tr.đ ( Công ty mẹ: 2.744 tr.đ; Viwaseen 2: 78tr.đ) giảm 268 tr.đ do hạch toán chi phí công trình không có cơ sở ghi nhận ( Viwaseen 6).

Công ty mẹ phát sinh khoản cho 2 công ty con Viwaseen 1, 2 vay nhiều năm nhưng chưa thu hồi được (Tiền cho vay: 6.600 tr.đ; lãi vay: 23.625tr.đ )

Chưa thực hiện quyết toán với nhà thầu phụ, đội xây lắp và các bên liên quan đối với chi phí sản suất kinh doanh dở dang còn tồn đọng trong khi công trình đã kết thúc thi công hoặc quyết toán với bên bàn giao thầu từ những năm trước dẫn đến chưa phản ánh chính xác kết quả hoạt động sản suất kinh doanh. Quản lý tài sản cố định, bất động sản đầu tư, chi phí XDCB dở dang.

Còn trường hợp TSCĐ chưa đủ điều kiện theo quy định tại Chuẩn mực kế toán số 3 – TSCĐ hữu hình ban hành theo quyết định số 149/2001/QĐ-BTC, ngày 31/12/2001, phải điều chỉnh tăng chi phí XDCB dở dang tương ứng: 1.552 tr.đ. trích khiếu khấu hao TSCĐ ( Công ty Viwaseen 2 : 420 tr.đ) . Công ty mẹ chưa bàn giao chi phí liên quan đến dự án Hệ thống cấp nước khu vực Bắc Sông Hồng (Nhà máy nước sông Đuống) cho Công ty Hawaco theo quy định tại Công văn số 264/TTg – KTN ngày 28/02/2014 của thủ tướng Chính phủ.

Việc đối chiếu, xác nhận nợ phải trả tại một số đơn vị được kiểm toán có thực hiện nhưng xác nhận chưa đầy đủ theo quy định, đạt tỉ lệ đối chiếu thấp, hoặc không thực hiện đối chiếu.

Công ty mẹ đầu tư vào 09 công ty nhưng kinh doanh chưa hiệu quả, thua lỗ, 2 đơn vị không có thông tin về kết quả kinh doanh, 9 Công ty kinh doanh có lãi nhưng không chia cổ tức do số lãi quá nhỏ, 1 đơn vị mới thành lập chưa đi vào hoạt đôngk chưa có doanh thu (Công ty CP nước An Bình) 1 khoản đầu tư tài chính khác của công ty Waseco vào công ty Viwaseen 15 không có thông tin về hoạt động SXKD.

Ngoài ra, còn một số đơn vị chưa thực hiện trích dự phòng ĐTTC theo quy định với giá trị 1.154 tr.đ, còn tình trạng đầu tư trồng chéo giữa các công ty con, cụ thể: Viwaseen 1, Viwaseen 2, Viwaseen 4 đang sở hữu vốn góp, cổ phần của nhau là chưa phù hợp quy định tại khoản 2. Điều 16, Nghị định số 96/2015/NĐ – CP ngày 19 – 10-2015 Luật doanh nghiệp.

Công ty mẹ chưa hạch toán phí nước thô phải trả Công ty MTV khai thác công trình thủy lợi Đa Độ số tiền 2.921 tr.đ, chưa quyết toán chi phí các công trình giao thầu cho các chi nhánh, công ty con để quyết toán chi phí trích trước các công trình số tiền: 25.644 tr.đ; hạch toán trùng doanh thu các công trình: 6000 tr.đ ( Viwaseen 11); trích lập dự phòng bảo hành công trình không phù hợp: 1.162 tr.đ, Trích chi phí sửa chữa văn phòng làm việc không có cơ sở (Không có trong dự toán): 610 tr.đ ( Công ty waseco).

Công ty Viwaseen 14 thực hiện trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chưa phù hợp với điều lệ của công ty (100tr.đ); Viwaseen 6 chưa thực hiện xây dựng thang bảng lương doanh nghiệp theo quy định tại Điều 93 Bộ luật lao động, chi trả tiền lương cho người lao động còn chưa kịp thời, nợ động BHXH đến 31/12/2017 là 984 tr.đ, thời điểm kiểm toán chỉ nộp 300 tr.đ

Tăng thuế TNDN: 1.026 tr.đ; chưa kê khai nộp tiền thuê đất: 521 tr.đ ( Công ty mẹ), chưa tính toán phí bảo vệ môi trường nước thải sinh hoạt: 189 tr.đ ( Viwaseen 6), Tai 1 công ty liên kết tính thiếu thu nhập chịu thuế làm tăng thuế TNDN: 240 tr.đ chưa thực hiện tạm nộp 1% trên giá trị tiền thu của khách hàng kinh doanh BĐS: 1.430 tr.đ.

Theo Hoàng Tâm/Tài chính Doanh nghiệp