Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, truyền đạt ý chỉ đạo của Phó thủ tướng Lê Minh Khái liên quan tới kết luận thanh tra của Bộ Công Thương về thực hiện quy định về quản lý và điều hành cung ứng điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị liên quan.

Kết luận thanh tra EVN nêu bất cập về vận hành thủy điện

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu bộ trưởng Bộ Công Thương chịu trách nhiệm toàn diện các nội dung nêu tại kết luận thanh tra, đảm bảo chặt chẽ, khách quan, đôn đốc xử lý nghiêm vi phạm được phát hiện.

  • Một giám đốc thuộc EVN bị tạm đình chỉ chức vụ để phục vụ thanh tra cung ứng điện

  • EVN bố trí nhân sự điều hành trung tâm điều độ điện quốc gia sau khi đình chỉ giám đốc

  • Thanh tra việc quản lý và cung ứng điện của EVN

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc xử lý sau thanh tra theo quy định pháp luật. Cùng với đó, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo chức năng, thẩm quyền thực hiện kết luận thanh tra.

Trước đó, kết luận thanh tra của Bộ Công Thương đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, vi phạm trong công tác chỉ đạo, điều hành cung cấp điện giai đoạn 2021 – 2023 của EVN và các đơn vị có liên quan như chậm đầu tư, hoàn thành nguồn và lưới điện; chậm khắc phục sự cố tổ máy của một số nhà máy nhiệt điện làm giảm khả năng cung cấp điện.

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra việc không chấp hành nghiêm Chỉ thị số 29/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các Quyết định, Chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương về kế hoạch cung ứng điện, biểu đồ cung cấp nhiên liệu cho sản xuất điện làm bị động trong việc chuẩn bị nguồn điện, giảm dự phòng an ninh năng lượng.

Bên cạnh đó, kết luận thanh tra đã nêu rõ: Điều độ, vận hành hệ thống điện mất cân đối trong huy động các loại hình nguồn điện trong nhiều thời điểm; Vi phạm trong chỉ đạo, điều hành, lập lịch, điều độ vận hành hệ thống điện quốc gia mùa khô năm 2023; Để gián đoạn cung ứng điện trên diện rộng, đặc biệt khu vực miền Bắc từ nửa cuối tháng 5 đến trung tuần tháng 6-2023, cắt điện đột ngột, không báo trước, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến đời sống của người dân, hoạt động sản xuất – kinh doanh và môi trường thu hút đầu tư.

Từ những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, vi phạm nêu trên, Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp căn cứ kết luận thanh tra, chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với Hội đồng thành viên EVN, các cá nhân có liên quan.

Yêu cầu EVN căn cứ kết luận thanh tra, chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với Ban Tổng Giám đốc, các Ban tham mưu, các đơn vị thành viên và cá nhân, tập thể có liên quan.

Bộ Công Thương yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản (TKV) và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), căn cứ kết luận thanh tra, chỉ đạo Tổng công ty Điện lực – TKV, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với tập thể, cá nhân vi phạm có liên quan.

Cùng với đó, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Cục Điều tiết điện lực, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Vụ Dầu khí và Than căn cứ kết luận thanh tra, tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc trong việc thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực được giao, tiến hành xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có sai phạm (nếu có).

Bộ Công Thương yêu cầu EVN, PVN, TKV và các đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện các biện pháp trong quản lý và điều hành cung cấp điện nêu tại kết luận thanh tra, chủ động khắc phục các tồn tại, hạn chế kịp thời, không để tình trạng thiếu điện, tiết giảm điện trong thời gian tới.


Minh Phong