OCB báo lãi 2.650 tỷ đồng sau 9 tháng, thu “trái ngọt” từ dịch vụ bán lẻ

tổng số khách hàng tăng trưởng 55% so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo tài chính vừa được công bố, kết thúc quý III/2022, thu nhập từ lãi của ngân hàng tăng trưởng 23,2% so với cùng kỳ năm 2021 nhờ nhu cầu tín dụng tăng, thúc đẩy việc phát triển kinh tế sau đại dịch Covid- 19.

Đặc biệt, 9 tháng đầu năm ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc của mảng dịch vụ khi lãi thuần từ hoạt động này đạt 626 tỷ đồng, tăng 33,6% so với cùng kỳ nhờ hoạt động chuyển đổi số mạnh mẽ.

Đáng chú ý, thu nhập mảng kinh doanh thẻ tăng 167% với số lượng thẻ phát hành tăng trưởng 110% so với cùng kỳ năm 2021, doanh số giao dịch qua thẻ cũng tăng trưởng 58% so với cùng kỳ; thu nhập kinh doanh bảo hiểm tăng trưởng 53%, dịch vụ quản lý tài sản tăng 81%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của OCB đạt 2.649 tỷ đồng. Các tỷ lệ an toàn vốn (CAR) và tỷ lệ dư nợ tín dụng trên vốn huy động (LDR) đáp ứng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Tính đến ngày 30/9/2022, tổng tài sản của OCB đạt 193.150 tỷ đồng, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng số huy động thị trường 1 (bao gồm ủy thác đầu tư) của ngân hàng đạt 129.568 tỷ đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ, hoàn thành 84% kế hoạch năm 2022.

Mới đây, Hội đồng Quản trị OCB cũng đã thông qua triển khai tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu thưởng 30% cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Cụ thể, vốn điều lệ của OCB tăng thêm hơn 4.109 tỷ đồng, từ hơn 13.698 tỷ đồng lên hơn 17.808 tỷ đồng sau khi có chấp thuận của cơ quan chức năng.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 23/4/2022, trong phương án trình đến cổ đông, OCB cho biết sẽ tiếp tục tăng vốn điều lệ thông qua các hình thức: (i) phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (50 tỷ đồng), phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Ngân hàng Aozora (8,8 tỷ đồng) và (ii) phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 30%.

Hiện nay, OCB đã công bố nghị quyết không tiếp tục thực hiện việc phát hành ESOP và phát hành riêng lẻ này trong tháng 9 mà sẽ được thực hiện vào thời điểm khác phù hợp với quy định. Thay vào đó, OCB sẽ triển khai việc phát hành cổ phiếu thưởng 30% cho cổ đông hiện hữu