Theo đó, các ngân hàng thương mại sẽ phải xác định trước và đăng ký hạn mức hỗ trợ lãi suất trong 2 năm 2022-2023 theo tỉ trọng dư nợ cho vay và phải đăng ký kế hoạch hỗ trợ lãi suất chi tiết cho từng năm theo Nghị định số 31/2022.

Trường hợp tổng số tiền hỗ trợ lãi suất đăng ký của các ngân hàng thương mại trong 2 năm 2022 và 2023 nhỏ hơn hoặc bằng 40.000 tỉ đồng, NHNN sẽ xác định hạn mức hỗ trợ lãi suất đối với từng ngân hàng thương mại theo đăng ký trước đó. Tuy nhiên, nếu tổng số tiền hỗ trợ lãi suất theo đăng ký của các ngân hàng lớn hơn 40.000 tỉ đồng, NHNN sẽ xác định hạn mức hỗ trợ lãi suất đối với từng ngân hàng.

Dựa vào kết quả xác định hạn mức trong 2 năm kể trên, NHNN xác định hạn mức hỗ trợ lãi suất trong năm 2022 đối với từng ngân hàng bằng số tiền hỗ trợ lãi suất các nhà băng đã đăng ký trước đó. Hạn mức hỗ trợ lãi suất trong năm 2023 sẽ là phần dư còn lại sau khi đã trừ hạn mức xác định năm 2022.

Đến quý III/2023, trong trường hợp cần thiết, căn cứ báo cáo của các ngân hàng thương mại, NHNN sẽ xem xét, điều chỉnh hạn mức hỗ trợ lãi suất giữa các ngân hàng.

Về phương thức hỗ trợ lãi suất, đến thời điểm trả nợ của từng kỳ hạn, ngân hàng thương mại lựa chọn thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với khách hàng theo một trong các phương thức sau. Thứ nhất, giảm trừ trực tiếp số tiền lãi phải trả của khách hàng bằng với số tiền lãi được hỗ trợ lãi suất. Thứ hai, thực hiện thu của khách hàng toàn bộ lãi tiền vay trong kỳ và hoàn trả khách hàng số tiền lãi vay được hỗ trợ lãi suất trong cùng ngày thu lãi.


D.Ngọc