Magic Empire Global Limited công bố kế hoạch mua lại cổ phiếu trị giá 2 triệu đô la Mỹ

Hồng Kông, ngày 13 tháng 9 năm 2023 – Magic Empire Global Limited (NASDAQ: MEGL) (“MEGL”, hoặc “Công ty”) thông báo rằng hội đồng quản trị của công ty đã ủy quyền một kế hoạch mua lại cổ phiếu theo đó Công ty có thể mua lại tối đa 2 triệu đô la Mỹ cổ phiếu của mình trong 12 tháng tới. Các giao dịch mua lại cổ phiếu có thể được thực hiện theo thời gian trên thị trường mở ở mức giá thị trường hiện hành, trong các giao dịch đàm phán riêng, giao dịch khối và / hoặc thông qua các phương tiện hợp pháp khác, tùy thuộc vào điều kiện thị trường và phù hợp với các luật và quy định về chứng khoán áp dụng, bao gồm Quy tắc 10b-18 theo Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934, với các sửa đổi. Công ty dự kiến sẽ tài trợ cho các giao dịch mua lại được thực hiện theo kế hoạch này từ các quỹ hiện có của mình. Thời điểm và số lượng cổ phiếu mua lại theo chương trình sẽ do Công ty quyết định dựa trên đánh giá của mình về điều kiện thị trường và phụ thuộc vào các yếu tố khác nhau, bao gồm vị thế vốn, thanh khoản, hiệu quả hoạt động tài chính và các sử dụng vốn thay thế của Công ty, giá giao dịch cổ phiếu, các yêu cầu quy định và điều kiện thị trường chung. Ủy quyền mua lại này không buộc Công ty phải mua bất kỳ số lượng cổ phiếu hoặc chứng khoán cụ thể nào và có thể được sửa đổi, tạm dừng hoặc chấm dứt bất cứ lúc nào. Hội đồng quản trị của MEGL sẽ xem xét kế hoạch mua lại cổ phiếu định kỳ và có thể ủy quyền điều chỉnh các điều khoản và quy mô của nó.

Về Magic Empire Global Limited

Magic Empire Global Limited là nhà cung cấp dịch vụ tài chính tại Hồng Kông, chủ yếu tham gia cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp và dịch vụ bảo lãnh phát hành. Các dịch vụ cung cấp của nó chủ yếu bao gồm (i) dịch vụ tài trợ cho các đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng; (ii) dịch vụ tư vấn tài chính và tư vấn tài chính độc lập; (iii) dịch vụ tư vấn tuân thủ; và (iv) dịch vụ bảo lãnh phát hành. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của Công ty tại http://www.meglmagic.com.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Một số tuyên bố trong thông báo này là các tuyên bố hướng tới tương lai. Những tuyên bố hướng tới tương lai này liên quan đến các rủi ro và sự không chắc chắn đã biết và chưa biết và dựa trên các kỳ vọng hiện tại và các dự báo về các sự kiện trong tương lai của Công ty mà Công ty tin rằng có thể ảnh hưởng đến tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, chiến lược kinh doanh và nhu cầu tài chính của mình. Các nhà đầu tư có thể xác định các tuyên bố hướng tới tương lai này bằng các từ hoặc cụm từ như “có thể”, “sẽ”, “kỳ vọng”, “dự đoán”, “ước tính”, “dự định”, “kế hoạch”, “tin rằng”, “có khả năng” hoặc các biểu hiện khác tương tự. Công ty không có nghĩa vụ cập nhật hoặc sửa đổi công khai bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào để phản ánh các sự kiện hoặc hoàn cảnh xảy ra sau đó, ngoại trừ trường hợp được yêu cầu bởi luật pháp. Mặc dù Công ty tin rằng các kỳ vọng được thể hiện trong các tuyên bố hướng tới tương lai này là hợp lý, Công ty không thể đảm bảo rằng các kỳ vọng đó sẽ chứng tỏ là chính xác, và Công ty cảnh báo các nhà đầu tư rằng kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với các kết quả dự kiến và khuyến khích các nhà đầu tư xem xét các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến kết quả trong tương lai của Công ty trong bản công bố đăng ký của Công ty và các tài liệu khác được nộp lên SEC, có sẵn để xem tại www.sec.gov.

Hồng Kông:

Magic Empire Global Limited
Bà Vivien Tai
Điện thoại: +852 3577 8770
E-mail: meglir@giraffecap.com