Ngân hàng Nhà nước vừa công bố Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), theo Nghị định 81/2015 về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.

Theo đó, Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020 đối với người lao động tại Agribank là 11.801,3 tỉ đồng. Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý tại ngân hàng này là 17,06 tỉ đồng.

Agribank cho biết thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước về quản lý tiền lương, tiền thưởng, chính sách phân phối tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động được xây dựng gắn với vị trí công việc, thâm niên công tác, kết quả làm việc của người lao động và hiệu quả kinh doanh của đơn vị…

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố chế độ tiền lương, thưởng của Agirbank theo kế hoạch năm 2020

Đáng lưu ý, theo báo cáo Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Agribank kế hoạch năm 2020, mức lương bình quân của người lao động và cấp quản lý sẽ giảm đáng kể so với năm 2019.

Với quỹ lương dự kiến như trên, mức lương bình quân của người lao động trong năm 2020 theo kế hoạch sẽ là 25,9 triệu đồng/người/tháng, thấp hơn so với mức 26,04 triệu đồng/người/tháng của năm 2019.

Phần quỹ tiền thưởng, phúc lợi phân phối trực tiếp cho người lao động theo kế hoạch năm 2020 được để trống, thay vì mức hơn 1,62 triệu đồng thực hiện năm ngoái.

Năm 2020, nhân sự của Agribank cũng có sự thay đổi khi cán bộ nhân viên theo kế hoạch sẽ tăng từ 37.231 người lên 37.971 người; với cấp quản lý cũng tăng từ 22 người lên 24 người.

Đối với cấp quản lý, mức lương bình quân theo kế hoạch năm nay cũng giảm khá mạnh so với năm trước, với 58,44 triệu đồng/người/tháng, giảm so với mức thực hiện 66,06 triệu đồng/người/tháng của năm 2019.

Nếu cộng cả quỹ tiền thưởng, tiền thưởng, thu nhập, tổng mức thu nhập bình quân của viên chức quản lý ở Agribank trong năm 2020 theo kế hoạch là 65,74 triệu đồng/người/tháng, thấp hơn nhiều so với mức thực hiện 73,79 triệu đồng/người/tháng năm 2019.

Dù vậy, đây mới là kế hoạch và thực tế có thể được ngân hàng điều chỉnh. Như năm 2019, mức lương bình quân của người lao động và cấp quản lý theo kế hoạch ban đầu và mức thực hiện là không giống nhau.

Năm 2019, Agribank đạt mức lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 14.116 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế riêng lẻ là 13.803 tỉ đồng.

Theo báo cáo kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020, Agribank cho biết sẽ thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về tiết giảm chi phí hoạt động, tiếp tục thực hiện biện pháp giảm lãi suất cho vay, miễn giảm phí dịch vụ để hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19…


Thái Phương

Chia sẻ