Điểm đáng chú ý của dự thảo là bổ sung quy trình tổ chức kiểm tra kiến thức bán hàng đa cấp cho người đại diện tại địa phương.

Theo Bộ Công Thương, trong quá trình kiểm tra, cấp xác nhận kiến thức pháp luật bán hàng đa cấp theo quy định Nghị định số 40/2018/NĐ-CP và Thông tư số 10/2018/TT-BCT năm 2018 đã cho thấy tỉ lệ người đạt điều kiện và được cấp xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp là rất thấp, chỉ khoảng 5%. Sau gần 4 năm triển khai, vẫn còn 5 doanh nghiệp (DN) chưa có đào tạo viên vì chưa có người đạt điều kiện. Một số DN có đào tạo viên đạt điều kiện nhưng sau đó lại chấm dứt hợp đồng đào tạo với DN dẫn đến thiếu hụt đào tạo viên. Hiệp hội Bán hàng đa cấp Việt Nam và một số DN đã có đề xuất giảm yêu cầu đối với hoạt động kiểm tra để tạo điều kiện cho các DN duy trì hoạt động.

Do đó, tại dự thảo thông tư lần này, Bộ Công Thương đề xuất 2 phương án tổ chức kiểm tra kiến thức bán hàng đa cấp cho người đại diện tại địa phương. Phương án 1, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng tổ chức đợt kiểm tra kiến thức cho người đại diện tại địa phương. Phương án 2, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng và Sở Công Thương tổ chức đợt kiểm tra kiến thức cho người đại diện tại địa phương. 


M.Chiến