Ngày 28-10, Chính phủ ban hành Nghị định 94/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31-12-2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch về mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Từ 28-10, tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành sẽ được giảm 80%

Theo đó, tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành sẽ được giảm 80% đến hết ngày 31-12-2023.

Cụ thể, mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa là 20 triệu đồng, giảm từ mức cũ 100 triệu đồng.

Với dịch vụ lữ hành quốc tế, mức ký quỹ là 50 triệu đồng với dịch vụ lữ hành đưa khách quốc tế đến Việt Nam (mức cũ là 250 triệu đồng) và 100 triệu đồng với dịch vụ lữ hành đưa khách du lịch ra nước ngoài (mức cũ là 500 triệu đồng).

Đối với kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 100 triệu đồng (mức cũ là 500 triệu đồng).

Chính phủ giao Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan hướng dẫn, tổ chức thi hành Nghị định này.

Doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định tại Nghị định số 168/2017/NĐ-CP có thể đổi Giấy chứng nhận theo mức quy định tại Nghị định 94/2021/NĐ-CP và gửi đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đổi.

Từ 28-10, các ngân hàng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành có trách nhiệm thu hồi Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành đã cấp cho doanh nghiệp và cấp mới Giấy chứng nhận tiền ký quỹ theo mức ký quỹ nêu trên. Đồng thời, ngân hàng có trách nhiệm hoàn trả số tiền chênh lệch giữa mức ký quỹ cũ và mới.

Mức ký quỹ theo Nghị định này được thực hiện đến hết ngày 31-12-2023. Từ ngày 1-1-2024, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành phải đổi Giấy chứng nhận tiền ký theo mức ký quỹ quy định tại Nghị định số 168/2017/NĐ-CP và gửi đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đổi.


Yến Anh

Chia sẻ