Bộ Tài chính đề nghị UBND TP HCM khẩn trương báo cáo HĐND TP sửa đổi Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND để tạo điều kiện cho doanh nghiệp và nền kinh tế phục hồi, phát triển; bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch; phù hợp quy định tại Luật Phí và Lệ phí.

Trước đó, từ tháng 3-2021 đến tháng 3-2022, Bộ Tài chính đã có 3 công văn gửi UBND TP HCM đề cập việc quy định mức phí chênh lệch giữa hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu mở tờ khai tại TP HCM và mở tờ khai tại các địa phương khác gây bất bình đẳng, có sự phân biệt đối xử. Từ đó, bộ đề nghị UBND TP HCM báo cáo Thủ tướng về tính hợp lý của Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND và rà soát nội dung Hiệp định Vận tải đường thủy Việt Nam – Campuchia để điều chỉnh nghị quyết.


M.Phong