Davis Commodities Limited công bố giá chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng

SINGAPORE, ngày 18 tháng 9 năm 2023 – Công ty TNHH Nông sản Davis (sau đây gọi là “Công ty” hoặc “Davis Commodities”), một công ty thương mại hàng hóa nông sản chuyên về giao dịch đường, gạo và các sản phẩm dầu mỡ, hôm nay thông báo về việc xác định giá chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (sau đây gọi là “Đợt chào bán”) của 1.087.500 cổ phiếu phổ thông với giá chào bán công khai là 4,00 USD cho mỗi cổ phiếu phổ thông. Cổ phiếu phổ thông đã được chấp thuận niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Nasdaq và dự kiến sẽ bắt đầu giao dịch vào ngày 19 tháng 9 năm 2023 dưới mã chứng khoán “DTCK”.

Công ty dự kiến sẽ thu được tổng doanh thu gộp 4,35 triệu USD từ Đợt chào bán, trước khi trừ đi chiết khấu dành cho nhà đầu tư và các chi phí liên quan khác. Ngoài ra, Công ty cũng cấp cho các nhà đầu tư quyền mua thêm tối đa 163.125 cổ phiếu phổ thông khác với giá chào bán công khai, trừ đi chiết khấu dành cho nhà đầu tư trong vòng 45 ngày. Dự kiến Đợt chào bán sẽ đóng vào khoảng ngày 21 tháng 9 năm 2023, tùy thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện đóng thông thường.

Thu nhập từ Đợt chào bán sẽ được sử dụng cho (i) mở rộng kinh doanh, bao gồm củng cố vị thế thị trường, mở rộng phạm vi sản phẩm, tham gia vào các hoạt động sáp nhập và đầu tư chiến lược, hợp tác liên doanh, và đầu tư vào thiết bị và công nghệ; (ii) thanh toán các khoản vay ngân hàng với lãi phát sinh; và (iii) vốn lưu động và các vấn đề tổng quát khác của công ty.

Đợt chào bán được thực hiện trên cơ sở cam kết cố định. Univest Securities, LLC (“Univest”) đóng vai trò là nhà quản lý sách duy nhất cho Đợt chào bán. Hunter Taubman Fischer & Li LLC đóng vai trò là cố vấn pháp lý của Công ty tại Mỹ, và Ortoli Rosenstadt LLP đóng vai trò là cố vấn pháp lý của Univest tại Mỹ liên quan đến Đợt chào bán.

Một đăng ký theo mẫu F-1 liên quan đến Đợt chào bán đã được nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) (Số File: 333-270427) và được SEC chấp thuận vào ngày 18 tháng 9 năm 2023. Đợt chào bán chỉ được thực hiện bằng cách sử dụng bản cáo bạch, tạo thành một phần của đăng ký. Bản sao của bản cáo bạch liên quan đến Đợt chào bán có thể được lấy từ Univest, Gửi tới: 75 Rockefeller Plaza, Suite 1838, New York, NY 10019, hoặc qua email tại info@univest.us, hoặc bằng cách gọi số +1 (212)-343-8888. Ngoài ra, bản sao của bản cáo bạch liên quan đến Đợt chào bán cũng có thể được lấy qua trang web của SEC tại www.sec.gov.

Trước khi đầu tư, bạn nên đọc bản cáo bạch và các tài liệu khác mà Công ty đã nộp hoặc sẽ nộp lên SEC để biết thêm thông tin về Công ty và Đợt chào bán. Thông cáo báo chí này không cấu thành một lời chào bán, hoặc lời mời chào mua bất kỳ chứng khoán nào của Công ty, cũng như không có bất kỳ lời chào bán, lời mời chào hoặc bán bất kỳ chứng khoán nào của Công ty tại bất kỳ bang hay khu vực tài phán nào mà việc chào bán, lời mời chào hoặc bán đó là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bang hoặc khu vực tài phán đó.

Về Công ty TNHH Nông sản Davis

Có trụ sở tại Singapore, Công ty TNHH Nông sản Davis là một công ty thương mại hàng hóa nông sản chuyên về giao dịch đường, gạo và các sản phẩm dầu mỡ tại các thị trường khác nhau bao gồm Châu Á, Châu Phi và Trung Đông. Công ty cung cấp, tiếp thị và phân phối hàng hóa dưới hai thương hiệu chính: Maxwill và Taffy, và phân phối độc quyền thương hiệu Lin tại Singapore. Công ty cũng cung cấp cho khách hàng của mình các dịch vụ bổ trợ và liên quan đến hàng hóa, như dịch vụ xử lý và lưu kho kho bãi và dịch vụ vận chuyển. Công ty sử dụng một mạng lưới toàn cầu đã được thiết lập của các nhà cung cấp hàng hóa và nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển bên thứ ba để phân phối đường, gạo và các sản phẩm dầu mỡ cho khách hàng tại hơn 20 quốc gia, tính đến năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2022. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của Công ty: ir.daviscl.com.

Tuyên bố tiên đoán

Một số tuyên bố trong thông báo này là những tuyên bố tiên đoán, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, đề xuất Đợt chào bán của Công ty. Những tuyên bố tiên đoán này liên quan đến các rủi ro và sự không chắc chắn đã biết và chưa biết và dựa trên các kỳ vọng hiện tại của Công ty và các dự đoán về các sự kiện trong tương lai có thể ảnh hưởng đến tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, chiến lược kinh doanh và nhu cầu tài chính của Công ty. Nhà đầu tư có thể tìm thấy nhiều (nhưng không phải tất cả) các tuyên bố này bằng cách sử dụng các từ như “ước tính”, “tin tưởng”, “hy vọng”, “mong đợi”, “dự kiến”, “ước tính”, “dự án”, “có ý định”, “kế hoạch”, “sẽ”, “nên”, “có thể”, “có thể” hoặc các biểu hiện tương tự khác trong bản cáo bạch này. Công ty không có nghĩa vụ cập nhật hoặc sửa đổi công khai bất kỳ tuyên bố tiên đoán nào để phản ánh các sự kiện xảy ra sau đó hoặc hoàn cảnh thay đổi, ngoại trừ trường hợp được yêu cầu bởi luật pháp. Mặc dù Công ty tin rằng các kỳ vọng được thể hiện trong các tuyên bố tiên đoán này là hợp lý, Công ty cảnh báo các nhà đầu tư rằng kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với kết quả dự kiến và khuyến khích các nhà đầu tư xem xét các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến kết quả trong tương lai của Công ty trong hồ sơ đăng ký và các tài liệu khác mà Công ty đã nộp lên SEC.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Nông sản Davis
Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư
Email: investors@daviscl.com

Ascent Investor Relations LLC
Tina Xiao
Điện thoại: +1 917-609-0333
Email: tina.xiao@ascent-ir.com