Theo ông Nguyễn Đức Chi, tổng kết 25 năm qua cho thấy TTCK đang ngày càng đóng góp vai trò quan trọng là kênh dẫn vốn, hỗ trợ cho hệ thống ngân hàng thương mại. Trước đây, khi chưa có TTCK, kênh dẫn vốn, ngắn – trung và dài hạn đặt lên vai ngân hàng. Khi có TTCK, thị trường này đang ngày càng san sẻ, chiếm tỉ trọng lớn dần trong kênh dẫn vốn với hệ thống ngân hàng. Ông Chi nhấn mạnh TTCK trong nước cần gắn với khu vực và hội nhập với quốc tế theo các thông lệ và chuẩn mực quốc tế.

Để hoàn thiện các chiến lược phát triển TTCK đến năm 2030, ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBCKNN, cho biết cơ quan này đã xây dựng, soạn thảo trình Bộ Tài chính hoàn thiện khung pháp lý, tạo nền tảng cho thị trường. Quốc hội đã thông qua Luật Chứng khoán mới áp dụng từ 2021, đây là nền tảng pháp lý quan trọng để phát triển TTCK. “UBCKNN đã triển khai các nhóm giải pháp phát triển như hoàn thiện cơ sở pháp lý, cơ cấu hàng hóa, cơ cấu đầu tư, cơ cấu tổ chức, nâng cao năng lực quản lý giám sát, tăng cường vai trò xã hội nghề nghiệp của TTCK…” – ông Sơn chia sẻ. 


M.Chiến

Chia sẻ