Ngày 5-5, Bộ Tài chính cho biết thời gian qua đã triển khai nhiều giải pháp quản lý, giám sát nhằm chấn chỉnh hoạt động của thị trường bảo hiểm. Trong đó, chấn chỉnh hoạt động bán bảo hiểm qua ngân hàng của các doanh nghiệp và yêu cầu các doanh nghiệp tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng đại lý bảo hiểm đối với các ngân hàng.

Yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm nghiêm túc tuân thủ quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm về việc không được ép buộc các tổ chức, cá nhân mua bảo hiểm dưới mọi hình thức.

Bộ Tài chính đang tăng cường quản lý, giám sát các doanh nghiệp bảo hiểm

Bộ Tài chính cũng đã làm việc trực tiếp với một số doanh nghiệp bảo hiểm có phản ánh của khách hàng và yêu cầu doanh nghiệp xem xét, xử lý dứt điểm khiếu nại của khách hàng, bảo đảm quyền lợi khách hàng trên cơ sở hợp đồng bảo hiểm đã giao kết.

Cũng theo Bộ Tài chính, thông qua đường dây nóng, đến cuối tháng 4, đã tiếp nhận 192 kiến nghị, phản ánh và 299 kiến nghị, phản ánh qua email liên quan đến bán sản phẩm bảo hiểm qua tổ chức tín dụng. Bộ Tài chính cũng đã phân loại xử lý 350 đơn tố cáo liên quan đến bán bảo hiểm qua ngân hàng.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã tiến hành thu thập hồ sơ, tài liệu, phân tích, đánh giá 5 doanh nghiệp bảo hiểm thuộc kế hoạch thanh tra năm 2023. Căn cứ vào tình hình thực tế, xây dựng phương án phối hợp với Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để thanh tra việc bán bảo hiểm qua ngân hàng và các tổ chức tín dụng.

Bộ Tài chính cho biết thêm hiện cơ quan này đang hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và dự thảo Thông tư hướng dẫn nhằm nâng cao chất lượng của đại lý bảo hiểm, có các quy định riêng về việc triển khai bán bảo hiểm qua ngân hàng; tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm trong việc giám sát hoạt động tư vấn của đại lý; minh bạch hóa các thông tin về hợp đồng bảo hiểm…

Cùng với đó, rà soát, trình Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm để phù hợp với các quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 và thực trạng triển khai bảo hiểm nhân thọ trong thời gian qua.

Bộ Tài chính đề nghị Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam rà soát và hoàn thiện ngay bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp đại lý bảo hiểm, các quy tắc chuẩn mực để áp dụng chung cho các doanh nghiệp bảo hiểm; có chế tài xử phạt nghiêm trong trường hợp vi phạm.


Minh Chiến