Ngày 20-4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thành viên Chính phủ về dự thảo Nghị định sửa đổi khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP về Quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định đối với nội dung xử lý hồi tố cho năm 2017, 2018 theo phương án như ý kiến của đa số thành viên Chính phủ.

Khoản 3, Điều 8 Nghị định 20 nêu rõ: “Tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 20% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng với chi phí lãi vay, chi phí khấu hao trong kỳ của người nộp thuế”.

Như vậy, nếu chi phí lãi vay vượt mức 20% tổng lợi nhuận thuần của doanh nghiệp thì khoản vượt đó không được tính vào chi phí hoạt động của doanh nghiệp. Nội dung này đang gây ra thiệt hại đối với nguồn thu và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp có giao dịch liên kết, nhất là các lĩnh vực cần đầu tư vốn lớn như bất động sản, công nghệ cao, chứng khoán.

Chính vì vậy, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính sửa đổi Khoản 3, Điều 8 của Nghị định theo hướng theo hướng bù trừ với nghĩa vụ thuế của các kỳ tính thuế tiếp theo nhưng tối đa không quá 5 năm, như ý kiến các thành viên Chính phủ đã thống nhất.

Người đứng đầu Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính ký tắt dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ký, ban hành Nghị định trong ngày 20-4. Số tiền hồi tố ước tính khoảng gần 5.000 tỉ đồng.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, Bộ Tài chính cần có giải pháp quản lý chặt chẽ, chống tiêu cực tham nhũng, lợi ích nhóm khi xử lý hồi tố theo quy định của Nghị định.


Minh Chiến