Tác động lớn từ COVID-19

Tác động lớn từ COVID-19Cũng tập trung vào vấn đề sức khỏe tinh thần của người Việt Nam đang sống tại Nhật Bản, một khảo sát khác công bố vào giữa năm ngoái đã đi sâu phân tích những ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 mang lại.