Cần tự giác rèn luyện

Tại một buổi nói chuyện với lớp tập huấn cán bộ toàn miền Bắc vào tháng 3-1961, Bác chỉ rõ: Cán bộ và đảng viên càng phải nâng cao tinh thần phụ trách trước Đảng và quần chúng, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Phải yêu kính nhân dân, phải thật sự tôn […]