Đồng lòng trong đại dịch

Ngày 19-8-1945, cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công. Khi ấy, Đảng Cộng sản Đông Dương chỉ vỏn vẹn 5.000 đảng viên nhưng nhiều đồng chí trong số đó vẫn đang bị thực dân Pháp giam giữ ở các nhà tù. Thành công nhanh chóng của cuộc cách mạng vĩ đại này được kết tinh […]